Holandia 1975 bb

VORREITER Sykstus

(28.3.1906-x.3.1945)

1

Ekstraklasa

Ruch Chorzów (1927)

6

1

Ekstraklasa: 6/1                                                                                                                               

SOCIAL MEDIA

VORREITER Sykstus