Holandia 1975 bb

TYRPA Krzysztof

(8.3.1965)

1

Ekstraklasa

Hutnik Kraków (1990-91)

29

0

2

Ekstraklasa

Hutnik Kraków (1991-92)

29

0

3

Ekstraklasa

Hutnik Kraków (1992-93)

11

0

4

Ekstraklasa

Hutnik Kraków (1993-94)

5

0

Ekstraklasa: 74/0                                                                                                                            

TYRPA Krzysztof