Holandia 1975 bb

SZYMANOWSKI Henryk

(11.4.1952)

1

Ekstraklasa

Wisła Kraków (1970-71)

2

0

2

Ekstraklasa

Wisła Kraków (1971-72)

3

0

3

Ekstraklasa

Wisła Kraków (1972-73)

13

0

4

Ekstraklasa

Wisła Kraków (1973-74)

26

0

5

Ekstraklasa

Wisła Kraków (1974-75)

28

0

6

Ekstraklasa

Wisła Kraków (1975-76)

28

1

7

Ekstraklasa

Wisła Kraków (1976-77)

29

1

8

Ekstraklasa

Wisła Kraków (1977-78)

28

0

9

Ekstraklasa

Wisła Kraków (1978-79)

13

1

10

Ekstraklasa

Wisła Kraków (1979-80)

17

0

11

Ekstraklasa

Wisła Kraków (1980-81)

11

0

12

Ekstraklasa

Wisła Kraków (1981-82)

28

0

13

Ekstraklasa

Wisła Kraków (1982-83)

3

0

Ekstraklasa: 229/3                                                                                                                           

SOCIAL MEDIA

SZYMANOWSKI Henryk