Holandia 1975 bb

RYCHLIK Paweł

(1906)

1

Ekstraklasa

Ruch Chorzów (1927)

2

0

Ekstraklasa: 2/0                                                                                                                              

SOCIAL MEDIA

RYCHLIK Paweł