Holandia 1975 bb

PYRICH Rudolf

(29.11.1911-31.12.1978)

1

Ekstraklasa

Warszawianka Warszawa (1935)

18

8

2

Ekstraklasa

Warszawianka Warszawa (1936)

14

3

3

Ekstraklasa

Warszawianka Warszawa (1937)

16

4

4

Ekstraklasa

Warszawianka Warszawa (1938)

18

5

5

Ekstraklasa

Warszawianka Warszawa (1939)

10

4

6

Ekstraklasa

Tarnovia Tarnów (1948)

26

0

Ekstraklasa: 102/24                                                                                                                        

SOCIAL MEDIA

PYRICH Rudolf