Holandia 1975 bb

PRZYGOŃSKI Marceli

(1.3.1911-21.1.2004)

1

Ekstraklasa

ŁKS Łódź (1937)

4

0

2

Ekstraklasa

ŁKS Łódź (1938)

8

0

Ekstraklasa: 12/0                                                                                                                             

PRZYGOŃSKI Marceli