Holandia 1975 bb

PRZYBYSZ Aleksander

(21.2.1919-1.8.1944)

1

Ekstraklasa

Polonia Warszawa (1938)

5

3

2

Ekstraklasa

Polonia Warszawa (1939)

6

3

Ekstraklasa: 11/6                                                                                                                             

SOCIAL MEDIA

PRZYBYSZ Aleksander