Holandia 1975 bb

PRZYBYLSKI Zygmunt

(2.10.1928-30.11.1976)

1

Ekstraklasa

Polonia Bydgoszcz (1954)

20

1

2

Ekstraklasa

Polonia Bydgoszcz (1955)

20

1

3

Ekstraklasa

Pogoń Szczecin (1959)

21

0

4

Ekstraklasa

Pogoń Szczecin (1960)

2

0

Ekstraklasa: 63/2                                                                                                                            

SOCIAL MEDIA

PRZYBYLSKI Zygmunt