Holandia 1975 bb

PRZYBYŁO I Jan

(22.7.1947-5.5.1996)

1

Ekstraklasa

Stal Rzeszów (1966-67)

3

0

2

Ekstraklasa

Stal Rzeszów (1967-68)

23

5

3

Ekstraklasa

Stal Rzeszów (1968-69)

20

2

4

Ekstraklasa

Stal Rzeszów (1969-70)

20

0

5

Ekstraklasa

Stal Rzeszów (1970-71)

18

1

Ekstraklasa: 84/8                                                                                                                            

SOCIAL MEDIA

PRZYBYŁO I Jan