Holandia 1975 bb

OSIECKI Karol

(12.8.1912-6.5.1984)

1

Ekstraklasa

Ruch Chorzów (1934)

3

1

Ekstraklasa: 3/1                                                                                                                               

OSIECKI Karol