Holandia 1975 bb

NORKOWSKI Henryk

(21.7.1931)

1

Ekstraklasa

Polonia Bydgoszcz (1954)

5

1

2

Ekstraklasa

Polonia Bydgoszcz (1955)

14

1

3

Ekstraklasa

Polonia Bydgoszcz (1956)

21

1

4

Ekstraklasa

Polonia Bydgoszcz (1958)

12

1

5

Ekstraklasa

Polonia Bydgoszcz (1959)

5

0

6

Ekstraklasa

Polonia Bydgoszcz (1960)

16

1

7

Ekstraklasa

Polonia Bydgoszcz (1961)

5

0

Ekstraklasa: 78/5                                                                                                                             

SOCIAL MEDIA

NORKOWSKI Henryk