Holandia 1975 bb

MALCHER Ireneusz

(13.12.1952)

1

Ekstraklasa

Ruch Chorzów (1972-73)

4

0

2

Ekstraklasa

Ruch Chorzów (1973-74)

5

0

3

Ekstraklasa

Ruch Chorzów (1974-75)

13

0

4

Ekstraklasa

Ruch Chorzów (1975-76)

21

0

5

Ekstraklasa

Ruch Chorzów (1976-77)

24

0

6

Ekstraklasa

Ruch Chorzów (1977-78)

23

0

7

Ekstraklasa

Ruch Chorzów (1978-79)

25

5

8

Ekstraklasa

Ruch Chorzów (1979-80)

27

2

9

Ekstraklasa

Ruch Chorzów (1980-81)

28

1

10

Ekstraklasa

Ruch Chorzów (1981-82)

23

0

11

Ekstraklasa

Ruch Chorzów (1982-83)

1

0

Ekstraklasa: 194/8                                                                                   

 

Ireneusz Malcher 2Fot. Archiwum Ireneusza Malchera

Ireneusz Malcher 1Fot. Archiwum Ireneusza Malchera

Ireneusz Malcher 3Fot. Archiwum Ruchu Chorzów

Ruch 1973 74aRuch Chorzów w sezonie 1973/74 w ekstraklasie. Ireneusz Malcher kuca pierwszy od lewej. Fot. Archiwum

Ruch Chorzow 1982 83cRuch Chorzów w sezonie 1982/83 w ekstraklasie. Ireneusz Malcher kuca pierwszy od prawej. Fot. Archiwum

Ruch Chorzow 1982 83bRuch Chorzów w sezonie 1982/83 w ekstraklasie. Ireneusz Malcher stoi siódmy od lewej. Fot. Archiwum

SOCIAL MEDIA

MALCHER Ireneusz