Holandia 1975 bb

HERTEL Zbigniew

(25.1.1948)

1

Ekstraklasa

Gwardia Warszawa (1965-66)

1

0

2

Ekstraklasa

Gwardia Warszawa (1967-68)

3

0

3

Ekstraklasa

Gwardia Warszawa (1969-70)

5

0

Ekstraklasa: 9/0                                                                                                                              

SOCIAL MEDIA

HERTEL Zbigniew