Holandia 1975 bb

HABER Wojciech

(21.4.1941-2.5.1998)

1

Ekstraklasa

Stal Rzeszów (1965-66)

4

1

2

Ekstraklasa

Stal Rzeszów (1966-67)

6

1

3

Ekstraklasa

Stal Rzeszów (1967-68)

2

0

4

Ekstraklasa

Stal Rzeszów (1968-69)

24

2

5

Ekstraklasa

Stal Rzeszów (1969-70)

4

1

Ekstraklasa: 40/5                                                                                                                            

SOCIAL MEDIA

HABER Wojciech