Holandia 1975 bb

FURTOK Jan

(9.3.1962)

1

Ekstraklasa

GKS Katowice (1979-80)

1

0

2

Ekstraklasa

GKS Katowice (1982-83)

29

9

3

Ekstraklasa

GKS Katowice (1983-84)

26

11

4

Ekstraklasa

GKS Katowice (1984-85)

18

5

5

Ekstraklasa

GKS Katowice (1985-86)

30

17

6

Ekstraklasa

GKS Katowice (1986-87)

27

16

7

Ekstraklasa

GKS Katowice (1987-88)

29

18

8

Ekstraklasa

GKS Katowice (1988-89)

9

1

9

Ekstraklasa

GKS Katowice (1995-96)

17

4

10

Ekstraklasa

GKS Katowice (1996-97)

20

4

11

Ekstraklasa

GKS Katowice (1997-98)

3

0

Ekstraklasa: 209/85                                                                                                                       

SOCIAL MEDIA

FURTOK Jan