Holandia 1975 bb

DYCZKA Ryszard

(19.11.1926-29.8.1983)

1

Ekstraklasa

Rymer Rybnik (1948)

1

0

Ekstraklasa: 1/0                                                                                                                              

SOCIAL MEDIA

DYCZKA Ryszard